ศุกร์ 10 เมษายน 2020

****** แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองโอ่ง - NongOng Street View ******

กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562

แจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562

alt

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง

 

          หากทุกภาคส่วนมีพันธกิจในการนำพาสังคมไทยมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมเลี่ยงไม่พ้นในภาระหน้าที่นี้เช่นกัน บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหาวัฒนธรรมองค์การ ที่สามารถสร้างประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกับริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ผ่านการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยนำวัฒนธรรมองค์การ 4 รูปแบบของ Denison คือ วัฒนธรรมเกี่ยวข้อง วัฒนธรรม สอดคล้อง วัฒนธรรมปรับตัว และวัฒนธรรมพันธกิจ และประสิทธิผลองค์การตามตัวแบบ 4 ร คือ ร่วมใจ ระเบียบ ริเริ่ม และรวดเร็ว เป็นกรอบการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเผย ให้เห็นว่า วัฒนธรรมพันธกิจและวัฒนธรรมปรับตัว เป็นวัฒนธรรมเด่นที่ส่งผลต่อตัวแบบ ประสิทธิผลด้านรวดเร็วและริเริ่ม โดยเฉพาะวัฒนธรรมปรับตัว จะช่วยเสริมสร้างความ แข็งแกร่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง

          การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการตื่นตัวในรูปแบบของการปรับวัฒนธรรม องค์การ การบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วม ผู้บริหาร และบทบาท ในการจัดการตนเองของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญ ที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง เล็งเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักการไทยแลนด์ 4.0 ควรใช้แนวทางทั้ง 5 ประการ นำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

              1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับวัฒนธรรมองค์การใหม่ (Cultural Change) เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมจึงเป็นการหล่อหลอมให้พนักงาน มีพฤติกรรม ในการทำงานที่ดีขึ้น ลดภาระทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรตระหนักและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การวางแผน และการปรับใช้วัฒนธรรมการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และที่สำคัญสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัฒนธรรม องค์การแบบใดเหมาะสมกับหน่วยงานตนเองมากที่สุด

              2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานบุคลากรแนวใหม่ (Personal Administration) หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่นต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานมีศักยภาพทั้งทางด้าน ความรู้ทักษะ และความสามารถในการดำเนินชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ของไทยแลนด์ 4.0 แนวทางการบริหารงานบุคคลนี้ ควรเสริมสร้างความมีวินัยความรับผิดชอบ หรือสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีด้วย เนื่องจากรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งต้องเกิดจากท้องถิ่นมีพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความสุข มีคุณธรรม มีจิตใจที่เยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มั่นคง ไม่มีความเครียด สุขุม มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รู้จักประมาณตนมีความพอเพียง เข้าใจสัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นต้น

              3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Participations) โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนในการวางแผน การดำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนสามารถกระทำได้โดยอาศัยการคิด การตัดสินใจสำหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน การที่ประชาชน ภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบประชาคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหานั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือในการทำพร้อมๆ กัน ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

          และเพื่อเป็นสอดคล้องกับบทความข้างต้นดังที่กล่าวมา องค์บริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง จึงได้นำคำว่า Planning มาตีความหมายให้เข้ากับการทำงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และตรงวัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ จึงขออธิบายคำจำกัดความเพิ่มเติม ดังนี้

P     Plan  before  work                                           คิดก่อนทำ

L     Learn  how  to  be  done                                 เรียนรู้วิธีการทำ

A    Ask  For  Full  information                                ถามหาข้อมูล

N    Note  for  action  plan                                      เขียนแผนปฏิบัติ

N    Name  qualified   people                                  กำหนดบุคลากร

I     Improve  to  get  things  done                           ปรับปรุงแนวทาง ให้ดีขึ้น

N    Need  participation                                          ใช้ความร่วมมือทุกฝ่าย

G    Get  things  done  through  other  people          สร้างให้เกิดความสามัคคี

 

 

 

                                                                             จัดบทความโดย

                                                                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง

รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ

alt

รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ

alt

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2การบริหารงาน

การให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Attachments:
Download this file (สถิติ.jpg)สถิติ.jpg[ ]235 Kb

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การให้บริการ

14.มาตรฐานการให้บริการ

 

 

บทความ อื่นๆ ...

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ


สำรวจความเห็น

คุณพอใจ อบต.หนองโอ่ง ด้านใดมากที่สุด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้91
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว528
mod_vvisit_counterเดือนนี้804
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2851
mod_vvisit_counterทั้งหมด71092

เรามี: 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีคุณคือ: 3.234.244.18
วันนี้: เม.ย. 11, 2020

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.หนองโอ่ง


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3556-4187