จันทร์ 30 มีนาคม 2020

****** แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.หนองโอ่ง - NongOng Street View ******

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง

 

          หากทุกภาคส่วนมีพันธกิจในการนำพาสังคมไทยมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมเลี่ยงไม่พ้นในภาระหน้าที่นี้เช่นกัน บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหาวัฒนธรรมองค์การ ที่สามารถสร้างประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายพร้อมกับริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ผ่านการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยนำวัฒนธรรมองค์การ 4 รูปแบบของ Denison คือ วัฒนธรรมเกี่ยวข้อง วัฒนธรรม สอดคล้อง วัฒนธรรมปรับตัว และวัฒนธรรมพันธกิจ และประสิทธิผลองค์การตามตัวแบบ 4 ร คือ ร่วมใจ ระเบียบ ริเริ่ม และรวดเร็ว เป็นกรอบการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเผย ให้เห็นว่า วัฒนธรรมพันธกิจและวัฒนธรรมปรับตัว เป็นวัฒนธรรมเด่นที่ส่งผลต่อตัวแบบ ประสิทธิผลด้านรวดเร็วและริเริ่ม โดยเฉพาะวัฒนธรรมปรับตัว จะช่วยเสริมสร้างความ แข็งแกร่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง

          การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการตื่นตัวในรูปแบบของการปรับวัฒนธรรม องค์การ การบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วม ผู้บริหาร และบทบาท ในการจัดการตนเองของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญ ที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง เล็งเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักการไทยแลนด์ 4.0 ควรใช้แนวทางทั้ง 5 ประการ นำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

              1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับวัฒนธรรมองค์การใหม่ (Cultural Change) เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมจึงเป็นการหล่อหลอมให้พนักงาน มีพฤติกรรม ในการทำงานที่ดีขึ้น ลดภาระทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรตระหนักและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การวางแผน และการปรับใช้วัฒนธรรมการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และที่สำคัญสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัฒนธรรม องค์การแบบใดเหมาะสมกับหน่วยงานตนเองมากที่สุด

              2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานบุคลากรแนวใหม่ (Personal Administration) หมายถึง หน่วยงานท้องถิ่นต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานมีศักยภาพทั้งทางด้าน ความรู้ทักษะ และความสามารถในการดำเนินชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ของไทยแลนด์ 4.0 แนวทางการบริหารงานบุคคลนี้ ควรเสริมสร้างความมีวินัยความรับผิดชอบ หรือสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีด้วย เนื่องจากรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งต้องเกิดจากท้องถิ่นมีพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความสุข มีคุณธรรม มีจิตใจที่เยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มั่นคง ไม่มีความเครียด สุขุม มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รู้จักประมาณตนมีความพอเพียง เข้าใจสัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นต้น

              3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Participations) โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนในการวางแผน การดำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนสามารถกระทำได้โดยอาศัยการคิด การตัดสินใจสำหรับการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน การที่ประชาชน ภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบประชาคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหานั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือในการทำพร้อมๆ กัน ในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

          และเพื่อเป็นสอดคล้องกับบทความข้างต้นดังที่กล่าวมา องค์บริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง จึงได้นำคำว่า Planning มาตีความหมายให้เข้ากับการทำงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และตรงวัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ จึงขออธิบายคำจำกัดความเพิ่มเติม ดังนี้

P     Plan  before  work                                           คิดก่อนทำ

L     Learn  how  to  be  done                                 เรียนรู้วิธีการทำ

A    Ask  For  Full  information                                ถามหาข้อมูล

N    Note  for  action  plan                                      เขียนแผนปฏิบัติ

N    Name  qualified   people                                  กำหนดบุคลากร

I     Improve  to  get  things  done                           ปรับปรุงแนวทาง ให้ดีขึ้น

N    Need  participation                                          ใช้ความร่วมมือทุกฝ่าย

G    Get  things  done  through  other  people          สร้างให้เกิดความสามัคคี

 

 

 

                                                                             จัดบทความโดย

                                                                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง

รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ

alt

รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ

alt

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2การบริหารงาน

การให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Attachments:
Download this file (สถิติ.jpg)สถิติ.jpg[ ]235 Kb

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การให้บริการ

14.มาตรฐานการให้บริการ

 

 

โครงการยิ้มสวย ฟันใส

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน

alt

alt

alt

alt

 

 

บทความ อื่นๆ ...

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

หน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลดแนะนำ


สำรวจความเห็น

คุณพอใจ อบต.หนองโอ่ง ด้านใดมากที่สุด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้54
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้122
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว547
mod_vvisit_counterเดือนนี้2727
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3619
mod_vvisit_counterทั้งหมด70164

เรามี: 8 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
ไอพีคุณคือ: 3.235.75.196
วันนี้: มี.ค. 30, 2020

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.หนองโอ่ง


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3556-4187