ประเมินแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

พิมพ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITAแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง